Algemene voorwaarden van:

De Nederlandse Charterboot Vereniging (DNCV)

 

Havenweg 30

3253 XD Ouddorp

Inschrijfnummer K.v.K. : 56424973

 

dncv logo

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van:

a. opdracht tot het leveren van diensten ten behoeve van het verzorgen van gemotoriseerde boottochten;

b. opdracht tot het faciliteren van recreatieve activiteiten op het gebied van de sportvisserij en sportduiken;

c. huur en verhuur van een gemotoriseerd schip inclusief bemanning ten behoeve van boottochten;

d. huur en verhuur van losse zaken;

e. koop en verkoop etenswaren, dranken, visaas e.d.

van de leden van De Nederlandse Charterboot Vereniging, gevestigd te Ouddorp, hierna te noemen “DNCV”.

2. De opdrachtgever, koper respectievelijk huurder wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van DNCV, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “boottochten” wordt verstaan: tochten t.b.v. sportvisserij (op zee), duikactiviteiten, rondvaarten, asverstrooiing, zeehondentrips, survey-opdrachten etc.

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

1. Ieder aanbod van DNCV is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod heeft DNCV het recht dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengesteld aanbod verplicht DNCV niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, mag DNCV de opgegeven prijzen of tarieven aanpassen.

4. Het aanbod, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Getoonde afbeeldingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van DNCV zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van DNCV heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien DNCV schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. DNCV is pas gebonden aan:

a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;

b. mondelinge afspraken;

c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of bij het ontbreken van een aanbieding of offerte, zodra de wederpartij houder is van een geldig toegangsbewijs tot de boot of zodra DNCV – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en eventuele kosten, zoals sluis-, haven-, bruggelden, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

2. DNCV hanteert vaste prijzen en tarieven, tenzij partijen zijn overeengekomen dat DNCV haar vergoeding voor de te leveren prestatie zal berekenen op basis van nacalculatie.

3. Indien partijen uitvoering op basis van nacalculatie zijn overeengekomen, zal DNCV haar vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren en geleverde zaken onder toepassing van het/de overeengekomen of gebruikelijke uurtarief of prijs van DNCV.

4. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren of het aantal of de hoeveelheid in rekening gebrachte consumpties of zaken, is de registratie van DNCV bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

5. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor DNCV (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, prijswijzigingen in de brandstofkosten, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door DNCV ingeschakelde derden en/of toeleveranciers, mag DNCV de overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan DNCV heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag DNCV er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Als DNCV dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door DNCV gewenste wijze aan DNCV ter beschikking stelt;

b. eventuele door de wederpartij aan DNCV verstrekte elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

c. hij beschikt over eventuele vergunningen en certificaten die voor de uitvoering van de door hem beoogde activiteiten nodig zijn. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij;

d. hij zich conform de aan boord geldende regels en/of de door of namens DNCV gegeven aanwijzingen, (veiligheids)instructies, verboden, adviezen e.d. gedraagt, danwel deze opvolgt of in acht neemt;

e. hij zich houdt aan de wettelijke regels betreffende de hoeveelheden, maten, soorten, gewichten e.d. van de van boord te mee nemen gevangen vissen;

f. hij minimaal beschikt over een zwemdiploma (A) of anderszins de zwemkunst machtig is;

g. hij zich in ieder geval zodanig gedraagt dat de overige deelnemers aan de boottocht, de medewerkers van DNCV, de door DNCV ingeschakelde derde(n) en/of de overige watergebruikers hiervan geen overlast of hinder ondervinden;

h. hij zich onthoudt van handelingen of gedragingen die de veiligheid van de boot, de opvarenden of andere derden in gevaar zouden kunnen brengen;

i. hij in noodsituaties alle hulp biedt waartoe hij in staat is;

j. hij uiterlijk 15 minuten voor het overeengekomen vertrek van de boot op de overeengekomen locatie aanwezig is.

2. De in het vorige lid onder sub c tot en met j genoemde verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op eventuele gasten van de wederpartij. De wederpartij is en blijft aansprakelijk voor handelen en/of nalaten van zijn gasten.

3. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart DNCV voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.

4. Het door de wederpartij meebrengen van gevaarlijke- of illegale zaken of stoffen, in de ruimste zin des woords, aan boord is niet toegestaan.

5. DNCV zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag DNCV de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en DNCV nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van DNCV om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Rechten en verplichtingen DNCV

1. DNCV mag:

a. personen toegang tot de boot weigeren indien zij in kennelijk staat van dronkenschap verkeren of onder invloed van verdovende middelen of andere stoffen zijn;

b. personen weigeren indien het maximum aantal personen wordt overschreden;

c. de vaartijden en/of vaarroutes wijzigen indien meteorologische of nautische omstandigheden hiertoe naar haar oordeel aanleiding geven en/of indien bruggen of sluizen op de aangegeven vaartijden gestremd zijn.

2. DNCV zal:

a. ervoor zorgen dat de boot in behoorlijke staat van onderhoud verkeert;

b. beschikken over geldige vaarbewijzen en vaardigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn en zich houden aan de daaruit voorvloeiende regels en verplichtingen;

c. er voor zorgen dat alle opvarenden in de gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen de veiligheidsinstructies en wettelijke voorschriften met betrekking tot de hoeveelheden, soorten, maten, gewichten e.d. van vis die mee van boord mag worden genomen;

d. zorgen voor zichtbare aanwezigheid van voldoende reddingsmateriaal en dat dit snel en makkelijk bereikbaar is voor alle opvarenden;

e. alle voorzieningen treffen voor de veiligheid van de opvarenden van de boot en steeds voor die veiligheid waken en daartoe duidelijke aanwijzingen geven indien de omstandigheden dit vereisen;

f. zorgen voor de aanwezigheid en bereikbaarheid verband- en verplegingsartikelen;

g. uiterlijk 12 uur voor het tijdstip van vertrek telefonisch of per e-mail aan de wederpartij melden indien de boot wegens technische redenen niet uitkan varen.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

1. De overeengekomen datum en/of het tijdstip waarop de prestatie geleverd moet worden zal door DNCV – behoudens overmachtsituaties – strikt worden nageleefd.

2. Indien overschrijding van de overeengekomen termijnen dreigt, zal DNCV in overleg met de wederpartij passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de overeenkomst op aangepaste wijze tijdig kan worden uitgevoerd.

3. DNCV kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen vooruitbetaling(en) heeft ontvangen. DNCV is nimmer aansprakelijk voor hierdoor ontstane vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst. Eventuele kosten voor het verlenen van extra diensten dan wel de met de vertragingen gemoeide wachturen van DNCV komen voor rekening van de wederpartij.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal DNCV met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. DNCV zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen data en/of tijden. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft DNCV in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte diensten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst aangeschafte of bestelde etenswaren en dranken.

Artikel 9: Huur en verhuur van visserijbenodigdheden of andere zaken

1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen DNCV en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van visserijbenodigdheden of andere zaken of het door DNCV tijdelijk ter beschikking stellen daarvan aan de wederpartij.

2. DNCV mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan DNCV moet voldoen.

3. De wederpartij zorgt ervoor zorgen:

a. hij het gehuurde bij ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt de wederpartij direct bij de ontvangst aan DNCV, bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn geleverd;

b. hij het gehuurde conform de eventuele instructies of gebruiksaanwijzingen van DNCV gebruikt;

c. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan DNCV melden onder opgaaf van alle bijzonderheden;

d. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond aan DNCV teruggeeft. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie komen voor rekening van de wederpartij.

4. DNCV inspecteert het gehuurde direct na teruggave. De wederpartij mag hierbij aanwezig zijn.

5. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet teruggeeft aan DNCV, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van DNCV te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.

6. DNCV mag recht alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

Artikel 10: Garantie en klachten

1. DNCV zorgt er voor dat de overeengekomen prestatie naar behoren en conform de in haar branche geldende normen wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien hiervan nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. Klachten over de uitvoering van (een onderdeel van) van de te leveren prestatie dienen door de wederpartij – zo mogelijk – ten tijde van de uitvoering daarvan aan DNCV te worden gemeld, zodat DNCV in staat kan worden gesteld deze klachten direct te verhelpen. Alle gevolgen van het niet direct melden van klachten zijn voor risico van de wederpartij. Alle klachten moeten in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan DNCV worden gemeld.

3. Na de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn kan de wederpartij nog wel klachten uiten, maar mag DNCV beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.

4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van natuurverschijnselen, helderheid van het water, weersomstandigheden of het niet (of juist overwegend) vangen van (bepaalde soorten) vis.

7. De wederpartij stelt DNCV in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie aan DNCV.

8. Ingeval van een terechte klacht zal DNCV – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor (voor zover mogelijk) het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen vergoeding voor de verleende diensten. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen diensten (tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van DNCV) of om in plaats daarvan de overeenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden of om een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding te verlangen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Buiten de door DNCV gegeven garanties of kwaliteitseisen aanvaardt DNCV geen enkele aansprakelijkheid.

2. DNCV is slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van DNCV voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien DNCV aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van DNCV te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van DNCV niet uitkeert of de schade niet onder een door DNCV gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van DNCV beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde prestatie.

5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij DNCV hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. DNCV is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden verrichte diensten of leveringen.

8. Indien de wederpartij en/of zijn gasten schade veroorzaakt of veroorzaken aan DNCV of op de boot aanwezig personen, zaken en/of derden, is hij verplicht deze schade te vergoeden.

9. DNCV is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

a. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan DNCV verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;

b. door gebruik van het gehuurde in strijd met de bestemming;

c. doordat de wederpartij de door DNCV bekend gemaakte of gegeven regels, verplichtingen, (veiligheids)instructies, aanwijzingen e.d. niet of niet volledig is nagekomen of heeft opgevolgd;

d. als gevolg van verlies of beschadiging van eigendommen van de wederpartij en/of van zijn gasten.

10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart DNCV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van DNCV of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal DNCV de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Betaling

1. DNCV is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling vindt contant bij betreding van de boot plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan DNCV een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag DNCV bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

6. DNCV geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;

e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag DNCV de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag DNCV de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten,

totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft DNCV eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.

9. Ontvangen betalingen brengt DNCV eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

10. De wederpartij mag de vorderingen van DNCV niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op DNCV heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. DNCV mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of DNCV, heeft DNCV het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van DNCV wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van DNCV, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van DNCV.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: ziekte of overlijden van de kapitein waarbij DNCV in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen, tenietgaan van de boot, beschadiging van of gebreken aan de boot op een zodanig tijdstip dat deze in redelijkheid niet meer voor uitvoering van het evenement gerepareerd of verholpen kunnen worden, windkracht 5 of meer direct voorafgaand aan of tijdens de afvaart dan wel overige omstandigheden – waaronder hoge golfslag – waardoor de kapitein met het oog op de veiligheid voor personen en zaken moet besluiten de afvaart af te breken dan wel geen doorgang te laten vinden, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens DNCV tot aan dat moment nakomen.

Artikel 15: Wijziging, annulering

1. Annulering door de wederpartij is alleen schriftelijk mogelijk en indien hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde vergoedingen aan DNCV te betalen:

a. bij annulering tot 7dagen voor de overeengekomen datum is de wederpartij geen vergoeding verschuldigd;

b. bij annulering tot en met 1 dag voor de overeengekomen datum: 50% van de overeengekomen prijs;

c. bij annulering op of bij niet verschijnen op de overeengekomen datum is de wederpartij 100% van de overeengekomen prijs aan DNCV verschuldigd.

2. Ingeval het uiteindelijke aantal door de wederpartij aangemelde aantal deelnemers lager blijkt te zijn dan overeengekomen, blijft de wederpartij te allen tijde de volledig overeengekomen vergoeding of prijs verschuldigd en is DNCV nimmer gehouden tot enige terugbetaling van (een deel van) de overeengekomen vergoeding of prijs.

3. Indien het uiteindelijke aantal door de wederpartij aangemelde aantal deelnemers hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, mag DNCV hiervoor een aanvullend bedrag per persoon bij de wederpartij in rekening brengen of, indien hierdoor het maximaal toegestane aantal personen aan boord overschreden wordt, een aantal personen de toegang tot de boot ontzeggen.

4. De wederpartij vrijwaart DNCV voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

5. DNCV mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

6. DNCV mag te allen tijde een afvaart geen doorgang laten vinden dan wel de boottocht afbreken als DNCV op basis van de situatie of de aan haar ter beschikking staande informatie oordeelt dat dit met het oog op de veiligheid voor personen of zaken noodzakelijk is. De visie of beoordeling van DNCV staat nimmer ter discussie. DNCV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt als een afvaart in een dergelijke situatie geen doorgang kan vinden of een boottocht vroegtijdig moet worden afgebroken.

7. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verleende diensten, gemaakte kosten en schade direct opeisbaar en is DNCV gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DNCV, maar DNCV behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.

3. Ongeacht de keuze van DNCV, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan DNCV.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag DNCV er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 14 juni 2016